έρευνα για τους παιδικούς σταθμούς των κοινοτήτων μεταναστών στην Αθήνα (Αθήνα 2010)

Στην Ελλάδα τα παιδιά των νόμιμων οικονομικών μεταναστών έχουν τυπικά προτεραιότητα εισαγωγής στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των σχολείων αυτών δεν επαρκεί. Η γραφειοκρατία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα στις περιπτώσεις των παιδιών των οποίων και οι δυο γονείς δεν πληρούν τις προυποθέσεις νόμιμης παρανομής στη χώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών μεταναστών να απορρίπτεται απο την εκπαίδευση. Παράλληλα με αυτά η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και εκπαιδευτικού προγράμματος στις περισσότερες περιπτώσεις - αδυνατεί να υποστηρίξει ένα ευαίσθητο διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, την ένταξη της μητρικής γλώσσας, κουλτούρας και θρησκείας.

Πολλές κοινότητες μεταναστών για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα δημιούργησαν ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς ή χώρους φιλοξενίας νηπίων, με ωράριο που εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς, με πολύ χαμηλά δίδακτρα και διαπολιτισμική διδασκαλία.

Πολλοί απο αυτούς τους παιδικούς σταθμούς κρίνονται παράνομοι και απειλούνται με κλείσιμο γιατί στεγάζονται σε κτήρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν νομοθετικό πλάισιο. Επιπροσθέτως, υπάρχει έλλειψη κτήριων που να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του κέντρου όπου ζουν οι μετανάστες και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ανεύρεση κατάλληλων χώρων.

Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Μηχανικούς της Γης» εξελίσσεται μια έρευνα σχετικά με το παραπάνω ζήτημα που χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει τη καταγραφή των παιδικών σταθμών, και των χώρων απασχόλησης παιδιών-νηπίων. Η δεύτερη αφορά την καταγραφή των προβλημάτων και των συνθηκών λειτουργίας τους και η τρίτη επικεντρώνεται στη συλλογή και ανάλυση των συμπερασμάτων με στόχο την αξιοποίηση τους προς όφελος των χώρων δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης των παιδιών. Η έρευνα βρίσκεται σε πρωταρχικό στάδιο, λόγω του κλίματος καχυποψίας που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή στην Αθήνα, κάτι που δυσχεραίνει την επικοινωνία μας με τους σταθμούς και τις κοινότητες. Παρ΄όλα αυτά, στην περίπτωση του παιδικού σταθμού που λειτουργεί η φιλιππινέζικη κοινότητα Kasapi, η μελέτη του κτηρίου έχει εκπονηθεί και βρίσκεται στο στάδιο της νομιμοποίησης από την Διεύθυνση Πολεοδομίας.

www.kasapi.gr/archives/14
www.kasapi.gr/archives/category/campaigns/munting-nayon